سرویسهای خدمات بانکی و موسسات مالی و اعتباری

بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری نیز میتواننتد بنا به نیاز خود از مکاناتی که برای آنان به صورت تخصصی طراحی و پیاده سازی شده است استفاده نمایند.

این امکانات متفاوت بوده و گستره خدمات بانکی را افزایش خواهد داد.

برخی از خدماتی که توسط سرویس پارس مسیج ارائه میگردد ، اعلان و یادآوری پرداخت سر رسید اقساط مشتریان، اعلام و معرفی طرح ها جشنواره ها و تسهیلات و خدمات ریالی و ارزی به مخاطبین، رمز عبور یک بار مصرف صوتی(OTP) امکان استفاده رمز یک بار مصرف صوتی در کلیه عملیات بانکی، اعم از ورود به سیستم اینترنت بانک، انتقال وجه، تغییر رمز، فعال یا غیر فعال سازی کارت، احراز هویت اشخاص، و … را در بر دارد.

همچنین پیامک صوتی راه کاری مطمئن برای ارائه خدمات در سیستم های بانکی می باشد.